REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EPROWADZENIEBIURA.PL BĘDĄCEGO WERSJĄ DEMONSTRACYJNĄ SYSTEMU TENVIRKMK/ERP

Z dnia 2 lipca 2018


Rozdział 1. Definicje.

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin stanowiący wzorzec umowy licencyjnej i określający warunki udzielenia LICENCJI. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 2. TENVIRK - TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Długa 1-3; REGON 240413868; NIP: 6272580753; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000259885, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 150000,00 zł; a będąca usługodawcą, licencjodawcą i właścicielem SERWISU oraz PROGRAMU.
 3. UŻYTKOWNIK – podmiot - usługobiorca, który wprowadził dane do FORMULARZA ZGŁOSZENIA. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UŻYTKOWNIKAMI nie mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
 4. SERWIS- oprogramowanie komputerowe działające jako demonstracyjna aplikacja internetowa umieszczona w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) w modelu SaaS (Software as a Service) na serwerze TENVIRK. SERWIS jest wersją demonstracyjną system informatycznego TenvirkMK/ERP . Dane demonstracyjne wprowadzane do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA przechowywane są przez pewien czas w bazach danych umieszczonych na serwerze TENVIRK. Funkcjonalność SERWISU opisana jest na STRONIE WWW SERWISU oraz w dokumentacji do PROGRAMU. SERWIS udostępniony jest UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK na warunkach niniejszego REGULAMINU po zaakceptowaniu zgłoszenia z FORMULARZA ZGŁOSZENIA przez TENVIRK i udzieleniu przez TENVIRK LICENCJI. SERWIS umieszczony jest pod adresem internetowym: https://www.serwerXX.eOfertowanie.pl gdzie XX oznacza numer serwera od 01 do 99. Funkcje SERWISU dostępne są dla UŻYTKOWNIKA poprzez PROGRAM. Niektóre funkcje SERWISU mogą być także dostępne dla UŻYTKOWNIKA poprzez przeglądarkę internetową.
 5. STRONA WWW SERWISU – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.eProwadzenieBiura.pl opisująca SERWIS, na której opublikowany jest REGULAMIN SERWISU. Strona zawiera także odnośnik umożliwiający przejście do FORMULARZA ZGŁOSZENIA
 6. PROGRAMdemonstracyjne oprogramowanie komputerowe o nazwie „TENVIRK eServices Client” instalowane na komputerze UŻYTKOWNIKA służące do zademonstrowania funkcji oprogramowania TenvirkMK/ERP . PROGRAM używa do przesyłania danych do i z SERWISU protokołu HTTPS. PROGRAM wymaga od UŻYTKOWNIKA podania loginu i hasła. PROGRAM i dane do logowania zostaną udostępnione bezpłatnie UŻYTKOWNIKOWI po zaakceptowaniu zgłoszenia z FORMULARZA ZGŁOSZENIA. PROGRAM nie może być używany bez LICENCJI. Warunki korzystania z PROGRAMU określa osobna umowa licencyjna umieszczona w PROGRAMIE, która zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej treści przez UŻYTKOWNIKA w czasie instalacji PROGRAMU (licencja „click-wrap”).
 7. FORMULARZ ZGŁOSZENIA – „Formularz zgłoszenia prośby o skorzystanie z bezpłatnej wersji demonstracyjnej oprogramowania TenvirkMK” umieszczony na STRONIE WWW SERWISU, umożliwiający zgłoszenie chęci korzystania z wersji demonstracyjnej programu TenvirkMK jaką jest SERWIS.
 8. LICENCJA – umowa licencyjna zawierająca zezwolenie udzielone UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do SERWISU i PROGRAMU, na korzystanie z SERWISU poprzez PROGRAM lub przeglądarkę internetową w zakresie i na warunkach określonych w REGULAMINIE. UŻYTKOWNIK może zawrzeć umowę licencyjną wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 9. POMOC TECHNICZNA – działania opisane w rozdziale 11 REGULAMINU świadczone odpłatnie dla UŻYTKOWNIKA przez TENVIRK w celu udzielenia pomocy w zakresie korzystania z SERWISU lub PROGRAMU.

Rozdział 2. Zasady rozpoczęcia używania SERWISU

 1. UŻYTKOWNIK dokonuje zgłoszenia chęci korzystania z SERWISU przez FORMULARZ ZGŁOSZENIA . Poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA lub użytkując niniejszy SERWIS UŻYTKOWNIK oświadcza, iż akceptuje w całości REGULAMIN, akceptuje jego warunki oraz składa ofertę zawarcia umowy licencyjnej z TENVIRK na tych warunkach.
 2. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie wypełniania FORMULARZA ZGŁOSZENIA. TENVIRK przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości tych danych. W tym celu TENVIRK może dokonać weryfikacji strony WWW UŻYTKOWNIKA lub skontaktować się z UŻYTKOWNIKIEM drogą emaliową lub telefoniczną. TENVIRK przysługuje prawo odmówienia udostępniania SERWISU bez podania przyczyn.
 3. Dane podane w FORMULARZU ZGŁOSZENIA zostaną użyte do przekazywania na podany email za pomocą poczty elektronicznej informacji o funkcjonowaniu SERWISU.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIA TENVIRK prześle do UŻYTKOWNIKA email potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez TENVIRK to zostanie przesłany email z informacjami o sposobie pobrania i instalacji PROGRAMU oraz z hasłami do logowania w SERWISIE i informacją o udzieleniu LICENCJI terminowej. Przekazane informacje są poufne i nie mogą być przekazywane przez UŻYTKOWNIKA osobom trzecim.

Rozdział 3. Udzielenie licencji na korzystanie z SERWISU.

 1. Po zaakceptowaniu zgłoszenia z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, TENVIRK udzieli LICENCJI: terminowej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z SERWISU i PROGRAMU na warunkach REGULAMINU, wyłącznie na polach eksploatacji wymienionych w REGULAMINIE w rozdziale 3 w punkcie 5, 6 i 7. TENVIRK utworzy również anonimowe konto w SERWISIE przeznaczone dla UŻYTKOWNIKA i umożliwiające mu korzystanie z SERWISU na warunkach LICENCJI.
 2. Informacja o udzieleniu LICENCJI zostanie przekazana do UŻYTKOWNIKA emailem, o którym mowa w rozdziale 2 punkt 4 REGULAMINU, który będzie zawierać także numer LICENCJI. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wydrukować oraz zachować email jako dowód udzielenia LICENCJI i zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a TENVIRK.
 3. LICENCJA terminowa udzielana jest na okres 90 dni od daty utworzenia anonimowego konta w SERWISIE. Po tym czasie LICENCJA terminowa wygasa chyba, że zostanie przedłużona przez TENVIRK.
 4. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia LICENCJI terminowej UŻYTKOWNIK traci prawo dostępu do SERWISU. Dane wprowadzone do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA mogą pozostać jeszcze przez pewien czas w kopiach zapasowych gromadzonych przez TENVIRK.
 5. W ramach LICENCJI TENVIRK zezwala UŻYTKOWNIKOWI na logowanie się do SERWISU oraz na dostęp i przeglądanie do demonstracyjnych danych zgromadzonych przez UŻYTKOWNIKA w SERWISIE.
 6. W ramach LICENCJI UŻYTKOWNIK może korzystać z funkcji SERWISU.
 7. W ramach LICENCJI UŻYTKOWNIK może zainstalować PROGRAM na wszystkich komputerach do niego należących.
 8. 8. Postanowienia dotyczące licencji stosuje się odpowiednio do SERWISU i PROGRAMU, w szczególności do wszystkich udostępnionych UŻYTKOWNIKOWI form wyrażenia SERWISU lub PROGRAMU, w tym wszystkich form dokumentacji.
 9. UŻYTKOWNIK użytkujący SERWIS i PROGRAM ma obowiązek:
  1. Przestrzegania REGULAMINU.
  2. Niezwłocznego powiadomienia TENVIRK o wszelkich sytuacjach mogących zagrozić bezpieczeństwu danych demonstracyjnych lub uszkodzić działanie SERWISU lub PROGRAMU.
 10. Zakazuje się wprowadzania UŻYTKOWNIKOWI do SERWISU danych osobowych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (treści bezprawne).
 11. UŻYTKOWNIK w celu korzystania z SERWISU musi spełnić następujące warunki techniczne:
  1. Komputer, na którym zainstalowano PROGRAM musi posiadać system operacyjny Windows XP/VISTA/7/8/10 (32 lub 64 bity). Pamięć RAM co najmniej 2GB. Wolne miejsce na dysku twardym co najmniej 100MB. Monitor co najmniej o rozdzielczości 1024x768.
  2. Do pracy z SERWISEM wymagane jest stałe łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kb.
  3. Do pracy z SERWISEM przez przeglądarkę internetową wymagana jest przeglądarka Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome lub Safari w najnowszej wersji.
  4. Powyższe parametry techniczne mogą ulec podwyższeniu w przypadku przetwarzania dużej ilości danych lub jednoczesnej pracy wielu osób z SERWISEM.

Rozdział 4. Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. TENVIRK dokłada starań, aby SERWIS oraz PROGRAM był jak najwyższej jakości jednocześnie jednak TENVIRK nie gwarantuje ich całkowitej bezbłędności, a w szczególności zaś tego, że SERWIS lub PROGRAM zaspokoi wymagania UŻYTKOWNIKA. SERWIS i PROGRAM udostępniane są UŻYTKOWNIKOWI tak jak są.
 2. Za sposób wykorzystywania SERWISU lub PROGRAMU oraz otrzymane wyniki, ich interpretację i związane z tym skutki odpowiedzialność ponosi UŻYTKOWNIK. TENVIRK nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, straty i koszty, w tym za utratę danych lub informacji handlowej, ani za utratę zysków i przychodów przez UŻYTKOWNIKA, wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania SERWISU lub PROGRAMU.
 3. W jakimkolwiek przypadku odpowiedzialność TENVIRK zostaje wyłączona w tym zostaje wyłączona odpowiedzialność TENVIRK w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Rozdział 5. Wycofanie udzielenia LICENCJI i rozwiązanie umowy licencyjnej.

 1. TENVIRK może wycofać LICENCJĘ dla UŻYTKOWNIKA poprzez rozwiązanie umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. podania przez UŻYTKOWNIKA nieprawdziwych danych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA,
  2. naruszenia przez UŻYTKOWNIKA któregokolwiek z punktów REGULAMINU,
  3. używania SERWISU lub PROGRAMU w sposób niezgodny z prawem,
  4. wprowadzenia do SERWISU treści bezprawnych lub danych osobowych,
  5. działania UŻYTKOWNIKA lub prób takiego działania, które może naruszyć bezpieczeństwo lub uszkodzić dane SERWISU, PROGRAMU lub TENVIRK.
 2. W przypadku wycofania LICENCJI UŻYTKOWNIK traci prawo dostępu do SERWISU i jest zobowiązany niezwłocznie z deinstalować PROGRAM.

Rozdział 6. Autorskie prawa majątkowe.

 1. TENVIRK oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU.
 2. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i bezwzględnego przestrzegania fakt, iż SERWIS, PROGRAM oraz STRONA WWW SERWISU stanowią przedmioty własności intelektualnej TENVIRK.
 3. Użytkowanie SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU lub jakiejkolwiek ich części w inny sposób niż określony w REGULAMINIE nie jest dopuszczalne.
 4. Używanie SERWISU i PROGRAMU bez LICENCJI lub po wygaśnięciu LICENCJI terminowej nie jest dopuszczalne.
 5. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie kopiować lub rozpowszechniać SERWISU, PROGRAMU oraz STRONY WWW SERWISU lub jakiejkolwiek ich części.
 6. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie dokonywać tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w SERWISIE, PROGRAMIE oraz STRONY WWW SERWISU lub ich części, zmiany struktury, deassemblowania a także do zastosowania SERWISU, PROGRAMU lub jego części w innym oprogramowaniu.
 7. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie kopiować rozwiązań technicznych PROGRAMU oraz nie tworzyć podobnej funkcjonalności co SERWISU, PROGRAMU lub STRONY WWW SERWISU we własnych rozwiązaniach informatycznych.
 8. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie dokonywać integracji SERWISU lub PROGRAMU z innymi systemami informatycznymi lub dokonywać przenoszenie danych do innych systemów informatycznych z pominięciem funkcji wbudowanych w SERWIS lub PROGRAM.
 9. Działania UŻYTKOWNIKA będące naruszeniem zapisów rozdziału 6 REGULAMINU stanowią naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących TENVIRK.
 10. W związku ze stałym rozwojem i udoskonalaniem TENVIRK ma prawo do zmian w SERWISIE, STRONIE WWW SERWISU, PROGRAMIE i dokumentacji z nimi związanej. Autorskie prawa majątkowe do wykonywanych zmian przysługują wyłącznie TENVIRK. Ostateczna akceptacja zmian technicznych i funkcjonalnych należy wyłącznie do TENVIRK.

Rozdział 7. Zgłoszenia serwisowe.

 1. UŻYTKOWNIK może stworzyć zgłoszenie serwisowe związaną z nieprawidłowym działaniem SERWISU lub PROGRAMU.
 2. Zgłoszenie serwisowe może być zgłoszona jedynie za pomocą INTERNETOWEGO CENTRUM SERWISOWEGO prowadzonego przez TENVIRK. Dostęp do INTERNETOWEGO CENTRUM SERWISOWEGO znajduje się w PROGRAMIE poprzez wybranie z menu „Administracja” opcji „Centrum serwisowe”. Następnie należy kliknąć na zakładkę „Zgłoszenia serwisowe” i na klawisz „Nowe” – określić rodzaj zgłoszenia i podać treść. Treść może zawierać opis jednego problemu, specyfikując go lub podając sposób wywołania usterki.
 3. W przypadku, kiedy zgłoszenie serwisowe dotyczy niedziałania PROGRAMU, SERWISU lub niemożności zalogowania się do SERWISU należy ją zgłosić emailem na adres: serwis@tenvirk.pl.
 4. Zgłoszenie serwisowe będzie rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowej diagnozy TENVIRK zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu.
 5. Zgłoszenie serwisowe może być odrzucona przez TENVIRK gdy:
  1. UŻYTKOWNIK nie posiada LICENCJI.
  2. Nieprawidłowe działanie PROGRAMU lub SERWISU spowodowane jest złą instalacją PROGRAMU, awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania lub samego komputera, na którym UŻYTKOWNIK zainstalował PROGRAM.
  3. W SERWISIE lub PROGRAMIE brakuje funkcjonalności lub ich działanie jest odmienne od wyobrażeń UŻYTKOWNIKA lub funkcje są realizowanie w sposób odmienny od dotychczasowych przyzwyczajeń lub oczekiwań UŻYTKOWNIKA.
  4. Działanie SERWISU lub PROGRAMU jest zgodne z podręcznikiem użytkownika wbudowanym w PROGRAM lub inną dostarczoną dokumentacją i zaleceniami TENVIRK.
  5. UŻYTKOWNIK eksploatuje PROGRAM lub SERWIS w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika, pomocą wbudowaną w PROGRAM, opisami na STRONIE WWW SERWISU lub innymi zaleceniami TENVIRK.
  6. UŻYTKOWNIK eksploatuje PROGRAM na komputerze, którego parametry techniczne nie spełniają wymagań minimalnych lub nieposiadającym parametrów technicznych adekwatnych do ilości przetwarzanych w PROGRAMIE oraz SERWISIE danych lub parametrów słabszych niż zaleca TENVIRK.
  7. Nastąpi utrata danych związana z działaniem mechanizmu anonimizacji danych lub związana z zakończeniem LICENCJI terminowej i zamknięciem konta w SERWISIE dla UŻYTKOWNIKA.
  8. Nastąpi awaria łącza internetowego lub UŻYTKOWNIK pracuje z łączem internetowym niespełniającym minimalnych wymagań PROGRAMU w szczególności pracy na łączu internetowym wykorzystującym telefonię komórkową, transmisję radiową lub satelitarną.
  9. Zgłoszenie serwisowe jest następstwem ataku wirusów komputerowych i innych szkodliwych programów.
  10. Zgłoszenie serwisowe jest następstwem ujawnienia haseł przez UŻYTKOWNIKA lub przełamanie innego rodzaju zabezpieczeń, którymi objęty jest SERWIS lub PROGRAM.
  11. UŻYTKOWNIK zapomniał hasła lub loginu.
  12. Z innych ważnych powodów podanych przez TENVIRK.
 6. W przypadku odrzucenia zgłoszenia serwisowego UŻYTKOWNIK może zwrócić się o pomoc do TENVIRK korzystając z POMOCY TECHNICZNEJ opisanej w rozdziale 11 REGULAMINU.

Rozdział 8. Dostęp do POMOCY TECHNICZNEJ.

 1. UŻYTKOWNIK może skorzystać z POMOCY TECHNICZNEJ zorganizowanej przez TENVIRK w celu wyjaśnienia problemów albo doszkolenia się z używania SERWISU lub PROGRAMU. O formie, dostępności i ilości POMOCY TECHNICZNEJ decyduje TENVIRK.
 2. POMOC TECHNICZNA świadczona jest telefonicznie. Za zgodą UŻYTKOWNIKA i TENVIRK pomoc może być świadczona poprzez komunikator internetowy lub oprogramowanie do zdalnego dostępu. Zgoda musi być wyrażona poprzez wpisanie zgłoszenia w INTERNETOWYM CENTRUM SERWISOWYM lub emailem.
 3. W szczególnych przypadkach braku możliwości korzystania z PROGRAMU np. przy nie możności instalacji PROGRAMU lub zapomnienia hasła UŻYTKOWNIK może zamówić pomoc techniczną emailem na adres serwis@tenvirk.pl.
 4. W przypadku zapomnienia hasła POMOC TECHNICZNA polega na zresetowaniu hasła do hasła domyślnego i przesłaniu na adres email podany w FORMULARZU ZGŁOSZENIA informacji o nowym haśle.
 5. Całkowita długość pomocy technicznej może wynosi do 5 rozmów telefonicznych (gdzie czas jednorazowej rozmowy telefonicznej wynosi do 5 minut), oraz jedno jednorazowe szkolenie do 0,5 godziny. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości fakt, że rozmowy telefoniczne, przez komunikator lub sesje zdalnej pomocy mogą być nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia jakości usług.

Rozdział 9. Ochrona danych.

 1. SERWIS nie przechowuje danych osobowych UŻYTKOWNIKA. Dane osobowe podane w FORMULARZU ZGŁOSZENIA przechowywane są w TENVIRK w osobnym wewnętrznym systemie typu CRM nie stanowiącym części SERWISU.
 2. Dane wprowadzane przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU nie mogą być danymi osobowymi ani innymi istotnymi dla UŻYTKOWNIKA danymi i muszą mieć charakter demonstracyjny – testowy.
 3. Dane wprowadzane przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU przechowywane są na serwerze TENVIRK. Serwer ten umieszczony jest na terenie Unii Europejskiej w siedzibie TENVIRK lub w siedzibie innego podmiotu związanego umową z TENVIRK.
 4. Dane jakie wprowadzone są przez UŻYTKOWNIKA do SERWISU, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez TENVIRK innym podmiotom i osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem.
 5. TENVIRK zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych w ramach SERWISU na serwerze TENVIRK za wyjątkiem następujących działań:
  1. udostępniania SERWISU UŻYTKOWNIKOWI,
  2. wykonywania lub odtwarzania kopii zapasowych,
  3. testowania i rozbudowy SERWISU,
  4. diagnozy i załatwiania zgłoszeń serwisowych złożonych przez UŻYTKOWNIKA,
  5. gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia SERWISU przez UŻYTKOWNIKÓW.
 6. Zabrania się wprowadzania danych osobowych do SERWISU. W pola przystosowane do wprowadzania tych danych należy w celach demonstracyjnych wprowadzić anonimowe dane testowe np. w pole „nazwisko” wprowadzić zamiast prawdziwego nazwiska tekst: „Nazwisko1”. SERWIS ma charakter demonstracyjne dlatego przechowywanie danych osobowych w serwisie jest niedozwolone.
 7. Dane przechowywane w SERWISIE ze względu na ich demonstracyjny charakter mogą ulegać okresowemu automatycznemu zmienianiu, usuwaniu, zacieraniu lub anonimizacji natychmiastowo lub nawet w okresie krótszym niż 24 godzin od ich wprowadzenia.
 8. Dane wprowadzane do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA mogą służyć jedynie do przetestowania funkcjonalności SERWISU i PROGRAMU w momencie korzystania z SERWISU i PROGRAMU.

Rozdział 10. Konserwacja SERWISU i PROGRAMU.

 1. TENVIRK ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny wyłączyć SERWIS w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacji do nowej wersji.
 2. W niektórych przypadkach PROGRAM może wymagać aktualizacji do nowej wersji. Dalsza praca z PROGRAMEM nie będzie wtedy możliwa do czasu wyrażenia zgody na aktualizację i jej przeprowadzenie. Aktualizacja odbywa się automatycznie za pomocą funkcji wbudowanych w PROGRAM.
 3. Wyłączenie przez TENVIRK SERWISU i wynikająca z niego niemożliwość korzystania z SERWISU, nie mogą być podstawą żadnych roszczeń UŻYTKOWNIKA wobec TENVIRK.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe.

 1. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018 roku.
 2. TENVIRK zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU. Nowa treść REGULAMINU zastępuje starą treść REGULAMINU i jest dostępna na STRONACH WWW SERWISU. O zmianie REGULAMINU UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu w PROGRAMIE. UŻYTKOWNIKÓW już korzystających z SERWISU w momencie zmiany REGULAMINU obowiązuje poprzednia treść REGULAMINU jeszcze przez okres 30 dni. W przypadku braku akceptacji nowej treści REGULAMINU UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do deinstalacji PROGRAMU i zaprzestania korzystania z SERWISU. Dalsze korzystanie z SERWISU po 30 dniach od wejścia w życie nowego REGULAMINU oznacza akceptację nowego REGULAMINU.
 3. W sprawach nie uregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynikłe z REGULAMINU spory strony zgadzają się rozstrzygać polubownie, a jeśli będzie to niemożliwe, na poddanie ich sądowi właściwemu miejscowo dla TENVIRK.
 4. Nazwy firm i produktów użyte na STRONIE WWW SERWISU, materiałach lub dokumentacji a nie będące produktami firmy TENVIRK Sp. z o.o. są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych. Wszelkie materiały demonstracyjne oraz przykładowe dokumenty zawierają treści fikcyjne i przypadkowe użyte w celach demonstracyjnych.